Japanese

Japanese
私たちは動物をどのように扱うかを示すビーガンのグループです。カードを持って当社のウェブサイトにアクセスしてください。
Watashitachiha dōbutsu o dono yō ni atsukau ka o shimesu bīgan no gurūpudesu. Kādo o motte tōsha no u~ebusaito ni akusesu shite kudasai.